VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PLATBY a EET.

 

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu https://www.versako.cz je Jan Kotlant, Jeníkovice 175, 50346 Třebechovice p. Orebem.

Kontaktním telefonem je:  ve dnech po-pá v době od 9:00 - 17:00 h.  736 247 539, nebo 777 937 757 email: [email protected] nebo [email protected]

IČO: 49339028          Nejsem plátce DPH.
Provozovna: Adresa: 503 46, Jeníkovice 175.  Identifikační číslo provozovny: 1008699284
Zahájení provozování dne: 04.02.2013  
ŽL vydal Magistrát města Hradec Králové Č.j. 360201/U2013/2573/Zaj

Číslo bankovního účtu: 670100-2210403317/6210

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:


Každá objednávka na dobírku je telefonicky ověřována, zákazník je při tomto telefonátu seznámen s možností odstoupení od smlouvy v průběhu 14 dní a se smluvní pokutou při nepřevzetí objednaného zboží. Bez ověření, případně uvedení špatného telefonního kontaktu, nebude objednávka vyřízena.

KUPNÍ SMLOUVA:
Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Vyplnění údajů v objednávkovém formuláři a
odeslání objednávky je závazné a je považováno za uzavření kupní smlouvy.

OBJEDNÁVKY A REZERVACE:
Platnost objednávky je maximálně 7 dní ( pokud, nebude písemně dohodnuto jinak). V případě, že ve lhůtě 7-ti dnů
nebude uhrazena částka za Vaši objednávku (při platbě předem), bude tato automaticky stornována (platí pro platbu
na účet a osobní odběr). Platnost rezervace je maximálně 7 dní. V případě, že do konce lhůty rezervované zboží
neobjednáte/nezaplatíte/nevyzvednete, bude automaticky uvolněno k dalšímu prodeji.

Provozovatel je prodávající, nebo dodavatel. (dále jen prodávající) Kupující / spotřebitel je fyzická, nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.versako.cz (dále jen kupující)

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.

Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2018 a jsou platné pro nákup na www.versako.cz

 

II. Objednání zboží, platba

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetové obchodě www.versako.cz se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Objednávka je závazná po jejím odeslání ze strany kupujícího. Výsledná cena, která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH.

Platby lze provézt předem na účet, dobírkou a hotově.

Více zde v možnostech plateb.

Nejsem plátce DPH.

DODÁNÍ DO ZAHRANIČÍ mimo SLOVENSKA ZATÍM NENÍ MOŽNÉ!

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Toto odstoupení je dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu na adresu sídla prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

"Zákazník může vrátit zboží v jakémkoliv stavu, bez originálního obalu, a dokonce může zboží být i poškozené. Nicméně zákon dává obchodníkovi možnost strhnout mu poměrnou část za případné znehodnocení výrobku, a dokonce mu může naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu. Tím se může myslet i pořízení nového originálního obalu. Zákazníkovi se tedy rozhodně vyplatí zboží otevírat citlivě a nevyhazovat po dobu 14 dnů originální obaly, pokud by si koupi rozmyslel"

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již
zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného, resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

Zboží k osobnímu nebo jinému odběru rezervujeme maximálně na dobu 7 dní, pokud nebude provedena platba (mimo vyjímek, kdy kupující odešle info o provedené platbě). Jinak objednávku automaticky rušíme.

Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

Při odběru zboží může prodávající požadovat 100% zálohu poštovného v případě, že se jedná o nového odběratele, nebo v případě, kdy objednávka překročí celkovou částku 2.000 Kč, nebo kdy výše poštovného bude vyšší nebo nerelevantní k ceně objednaného zboží.  Záloha bude zaplacena způsobem, který stanoví domluva obou stran.

 

IV. Stornování objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího - prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit a je nutné jí stornovat. Toto stornování se provede zpravidla elektronickou cestou - emailem.

Pokud je možné vyřídit objednávku pouze částečně, informuje o tom prodávající do 2 dnů od objednání kupujícího elektronickou cestou a nabídne mu řešení. Prodávající, vždy čeká na potvrzení od kupujícího, jak dál postupovat. Pokud kupující nereaguje do 5 dnů, je objednávka stornována.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího o úmyslu stornovat objednávku a to elektronickou cestou na adresu [email protected]

Vzniknou-li prodávajícímu náklady v souvislosti se stornováním objednávky, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na odeslání zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, že tyto účelně vynaložené náklady prodávajícímu uhradí na základě vystavené faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu. Splatnost faktury je 7 dní od data vystavení. V případě neuhrazení poplatků ve splatnosti, má prodávající právo účtovat penále ve výši 0,1% za každý den prodlení.

 

V. Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

Na použité zboží je omezená záruka.

Záruční doba je uvedena u každého prodávaného produktu.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Kupující při uplatnění záruky má:

pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

V případě oprávněné reklamace má právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

neodborným použitím zařízením

mechanickým poškozením nebo opotřebením

živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Místem pro uplatnění reklamací (záručních i pozáručních) je adresa provozovny .

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ:

Pokud zákazník bude požadovat výměnu zboží za jiné, budeme od Vás požadovat poplatek za náklady s tím spojené.

Postup reklamace:

Kupující informuje prodávajícího o reklamaci. Pro reklamaci doporučujeme zaslat email na adresu [email protected] s reklamací výrobku.

V reklamaci uvede jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, popis závady, případně nekompletnost dodávky.

Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat výrobek zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části výrobku / dodávky.

V případě zaslání výrobku zpět, doporučujeme použít původní obal výrobku, protože prodávající neručí za poškození vzniklé před přijetím zboží.

O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb.

 

VI. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 2 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

VII. Ochrana osobních údajů.

 
********************************************

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

 

INFORMACE O POUŽITÍ COOKIES

 

Soubory cookie
S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy ve Vašem internetovém prohlížeči malé datové soubory, tzv. cookie. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malý datový soubor, který webová lokalita ukládá v internetovém prohlížeči při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích, takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

 

Jak používáme soubory cookie?
Tyto webstránky používají soubory cookies pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

 

Jak kontrolovat soubory cookie?
Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Můžete vymazat všechny uložené soubory cookie a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

 

Jak odmítnout používání souborů cookie?
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

 

Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. 

Jak postupovat pokud nesouhlasíte s použitím cookies

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

Shrnutí:
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme vyjma společností zajišťující
spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky)
a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.
Máte právo kdykoliv nám písemně, nebo emailem sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů,
které jste nám dříve poskytli.
Tento e- shop má vyšší zabezpečení https:// a zakódované databáze.

Váš souhlas:
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte
s výše uvedenými pravidly.
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů běžný provoz e-shopů nedává důvod jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
K provozu internetového obchodu (pro účely plnění smlouvy) není nutné obstarávat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

Ochrana osobních údajů GDPR.

Ve stručnosti:

Ochrana osobních údajů / Vaše činnost v našem e-shopu:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme
množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím.
Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR:
GDPR začlo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradilo současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě
směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Osobní údaje:
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické
spojení, e-mailovou adresu.
Tyto údaje jsou nezbytné ke komunikaci s Vámi nejen z naší strany, ale i ze strany doručovatele zásilek, k realizaci prodeje zboží
a zaúčtování Vaší platby za zboží.
Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ, chcete-li uplatňovat fakturu ve svém podnikání.
Vaše údaje slouží pouze ke kladnému vyřízení Vaší objednávky a k vedení účetnictví.
Dále využíváme vlastní marketingové služby, k zasílání informací o slevách, a novinkách e-mailem.
V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit,že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat.

Údaje o Vaší činnosti v našem e-shopu:
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají
stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Stránky používají pro lepší výkon cookies.
Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

 

VIII. EET:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
Vzhledem k tomu, že na našem e-shopu nabízíme platby převodem předem na náš účet, jsou tyto platby jsou z EET vyjmuty.
Pokud zvolíte osobní odběr, musíte provést platbu převodem předem, případně zaplatit v hotovosti při předání v místě provozovny,
doklad Vám bude odeslán elektronicky na Váš e-mail.

 

 

 

 

 

IX.Upozornění: 

Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a nemusejí zcela přesně odpovídat skutečnému provedení a barevnému odstínu (zobrazený odstín závisí rovněž na barevném nastavení monitoru atd.). Případné dekorace nejsou součástí výrobku, pokud tak není v popisu uvedeno. Texty popisů výrobků jsou z informačních zdrojů výrobců.

 

 Kdybyste s čímkoliv potřebovali pomoct, napište nám.
Přejieme Vám krásný den.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022 a jsou platné pro nákup na www.versako.cz

Reklamační řád
 

contents ©2022 versako.cz | Standa-David.com